Prezidentka SEVS ocenená Slovenskou lekárnickou komorou

Dňa 24.11. 2023 sa v historických priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnil
Slávnostný snem Slovenskej lekárnickej komory za účasti delegátov zastupujúcich
farmaceutov a farmaceutky z celého Slovenska. Pozvanie na túto udalosť prijala ministerky
zdravotníctva Zuzana Dolinková, prezidenti iných zdravotníckych komôr a ďalší čestní
hostia.

Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH si prebrala najvyššie ocenenie, Čestné členstvo
v SLeK za dlhodobú odbornú a osvetovú podporu očkovania a za významný prínos v
procese zavedenia očkovania proti chrípke v lekárňach.
Čestné členstvo v SLeK si okrem prof. Krištúfkovej prevzali aj doc. RNDr. Ingrid Tumová,
CSc. za dlhoročnú pedagogickú činnosť na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského a
významný podiel na sústavnom vzdelávaní farmaceutov a Ing. Arch. Matúš Vallo za zásadný
prínos pri obnovení historickej Lekárne u Salvatora v Bratislave a za konštruktívnu
spoluprácu so SLeK pri prebiehajúcom procese obnovenia poskytovania lekárenskej
starostlivosti v tejto lekárni. Ocenenie Artemide bolo udelené PharmDr. Jurajovi Sýkorovi,
PhD., PharmDr. Dominikovi Tomekovi, MPH, PhD., MSc., PharmDr. Petrovi Matejkovi, PhD.,
RNDr. Anne Florovičovej, PharmDr. Eve Fehérpataky Badíkovej a PharmDr. Martinovi
Ďurindovi.

Ocenenie Artemide je pomenované po argentínskom lekárnikovi Artemide Zattim
(1880–1951) a udeľuje sa za inšpiratívnu, zaujímavú a všeobecne prospešnú aktivitu
farmaceuta nad rámec bežných, pracovných povinností. Artemide Zatti začal ako
devätnásťročný laik pomáhať v lekárni misionárskej nemocnice v južnej Argentíne. Hoci mal
iba základné vzdelanie, postupne získaval kvalifikáciu ako ošetrovateľ a farmaceutické
vzdelanie nadobudol v roku 1917. Od roku 1913 niesol zodpovednosť za celú nemocnicu až
do svojej smrti v roku 1951. Bol známy, vysoko vážený a rešpektovaný zvlášť pre svoj
nezištný prístup k chudobným, ťažko chorým pacientom. V roku 2022 ho pápež František
vyhlásil za svätého.

Ocenenia odovzdal prezident SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ, ktorý vo svojom príhovore
vyzdvihol rôznorodosť životných príbehov a aktivít všetkých ocenených a zdôraznil, že sú
vzorom pre všetkých farmaceutov a predovšetkým pre členov orgánov Slovenskej lekárnickej
komory: „Spoločnou črtou ocenených je záujem. Záujem presahujúci osobnú komfortnú
zónu, záujem o viac než nevyhnutné minimum, záujem o iných – aj neznámych ľudí. Záujem
o to, čo označujeme pojmom spoločné dobro.“

Po skončení oficiálneho programu nasledoval koncert skupiny Tublatanka.

Viac na:https://www.slek.sk/media/slovenski-farmaceuti-ocenili-prinos-viacerych-osobnosti-k-
rozvoju-lekarenstva-a-celej-spolocnosti

Ocenená prezidentka SEVS prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, vľavo
dekan Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD.,
MPH, vpravo prezident SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ

prezident SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ pri prejave

účastníci Slávnostného snemu Slovenskej lekárnickej komory v historických priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky

koncert skupiny Tublatanka s lídrom PharmDr. Martinom Ďurindom.