Predmet činnosti NEH


Warning: Undefined variable $fields_id in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 2

Warning: Undefined variable $fields_id in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 3

Warning: Undefined variable $fields_id in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 4

Sekcia nemocničnej epidemiológie a hygieny pri Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti bola založená s cieľom združovať odborníkov zaoberajúcich sa problematikou nemocničnej epidemiológie a hygieny, ako odborná platforma pre koordináciu prevencie a kontroly nozokomiálnych nákaz.  Jej cieľom je zabezpečovať metodické vedenie, konzultačnú činnosť, podporu výskumu a štúdií v problematike NN, sprostredkovávať najnovšie informácie a poznatky ako aj vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov i verejnosti formou odborných vzdelávacích podujatí, prezentácií a stanovísk. Sekcia by mala okrem iného vyplniť aktuálne absentujúci priestor pre odborné diskusie pri tvorbe, pripomienkovaní dôležitých legislatívnych a koncepčných materiálov v predmetnej oblasti.