Predmet činnosti NEH

Sekcia nemocničnej epidemiológie a hygieny pri Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti bola založená s cieľom združovať odborníkov zaoberajúcich sa problematikou nemocničnej epidemiológie a hygieny, ako odborná platforma pre koordináciu prevencie a kontroly nozokomiálnych nákaz.  Jej cieľom je zabezpečovať metodické vedenie, konzultačnú činnosť, podporu výskumu a štúdií v problematike NN, sprostredkovávať najnovšie informácie a poznatky ako aj vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov i verejnosti formou odborných vzdelávacích podujatí, prezentácií a stanovísk. Sekcia by mala okrem iného vyplniť aktuálne absentujúci priestor pre odborné diskusie pri tvorbe, pripomienkovaní dôležitých legislatívnych a koncepčných materiálov v predmetnej oblasti.