Warning: Undefined variable $fields_id in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 2

Warning: Undefined variable $fields_id in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 3

Warning: Undefined variable $fields_id in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 4

Z histórie SEVS

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (SEVS) vznikla v roku 1. 10. 2008 transformáciou Slovenskej epidemiologickej asociácie. Slovenská epidemiologická asociácia vznikla v roku 1999 odčlenením od Slovenskej mikrobiologickej a epidemiologickej spoločnosti (SMES), organizačnej zložky SLS. Nakoľko vtedajší predstavitelia Slovenskej mikrobiologickej a epidemiologickej spoločnosti nepodporili vznik samostatnej epidemiologickej spoločnosti v rámci SLS, vznikla Slovenská epidemiologická asociácia (SEA) ako občianske združenie. Jej zakladateľmi boli MUDr. Mária Avdičová, MUDr. Vladimír Oleár, CSc a MUDr. Igor Kohl, CSc. V prípravnom výbore pracovali aj MUDr. P. Hubočan, MPH, MUDr. V. Príkazský, CSc., MUDr. H. Hudečková, Ph.D., MPH.

Ustanovujúci zjazd SEA sa konal 7.12.1999 v Banskej Bystrici. Prvým predsedom SEA sa stala doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc., podpredsedom MUDr. Igor Kohl, CSc., vedeckým sekretárom MUDr. Henrieta Hudečková, Ph.D., MPH. Do výboru boli zvolení členovia: MUDr. Mária Avdičová, MUDr. Viktor Príkazský, MUDr. Vladimír Oleár, CSc., MUDr. Zuzana Krištúfková, MUDr. Mária Štefkovičová. Revízna komisia pracovala v zložení MUDr. Katarína Ranostajová a MUDr. Pavol Hubočan.

Činnosť SEA sa zameriavala najmä na organizovanie odborných podujatí, pričom nadväzovala na podujatia organizované ešte pod hlavičkou SMES zamerané na epidemiologickú a vakcinologickú problematiku. Hlavným profilovým podujatím sa stali Červenkove dni preventívnej medicíny, ktoré nadviazali na Považské dni preventívnej medicíny organizované v Papradne-Podjavorníku v rokoch 1991-1994. Ich hlavný organizátor bol doc. MUDr. Igor Kohl. Od roku 2002 sú Červenkove dni epidemiologickým kongresom, ktorého prezidentom je doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. Ďalším podujatím, ktoré sa konalo už od roku 1995 tradične poslednú septembrovú sobotu v Žiline pod organizačným vedením MUDr. Oleára CSc. a MUDr. Kohla, CSc. bol Vakcinačný deň SR. Od roku 2006 je jeho hlavnou organizátorkou prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH. Od roku 1999 organizuje MUDr. Pavol Lokša konferenciu zameranú na Prevenciu nemocničných nákaz a nemocničnú hygienu. V roku 2019 sa pripravuje jej 19.ročník. V roku 2002 sa začala každý druhý rok organizovať konferencia zameraná na Surveillance chronických chorôb, doposiaľ prebehlo 8 ročníkov. Od roku 2003 SEVS usporadúva konferenciu Národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb pod vedením prof. MUDr. Krištúfkovej. Od roku 2010 organizuje SEVS Slovenský vakcinologický kongres s medzinárodnou účasťou, ktorého prezidentkou je prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH. SEA participovala aj na kongresoch iných spoločností blokmi prednášok zameraných najmä na prevenciu chronických a infekčných chorôb, vrátane nozokomiálnych nákaz.

Počas svojho pôsobenia odôvodnila svoju existenciu, aktívne spolupracovala so SLS a jej odbornými spoločnosťami, podieľala sa na napĺňaní cieľov SLS a v roku 2003 sa stala pridruženým členom SLS.

Vzhľadom na rozvoj odboru epidemiológie a vakcinológie vznikla potreba priamej účasti na aktivitách SLS v oblasti prevencie chorôb. SLS je zastrešujúcim orgánom zabezpečujúcim spoluprácu s Ministerstvom zdravotníctva SR a inými orgánmi, inštitúciami a partnerskými organizáciami doma i v zahraničí. SLS nemala organizačnú zložku ani kolektívneho člena s rovnakým, ani podobným odborným zameraním ako SEA.

Dňa 29. 9. 2008 sa konal mimoriadny snem SEA, ktorého hlavným bodom bolo hlasovanie o návrhu na zánik Slovenskej epidemiologickej asociácie (SEA) a transformáciu SEA na organizačnú zložku SLS s názvom Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (SEVS). Snem tento návrh schválil. Následne, v súlade s uznesením snemu výbor požiadal Prezídium SLS o uvedenú transformáciu. Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti súhlasilo so začlenením Slovenskej epidemiologickej asociácie do Slovenskej lekárskej spoločnosti s účinnosťou od 01. 10. 2008, čím vznikla jej nová organizačná zložka pod názvom: „Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť.“

Zavŕšila sa tak dlhoročná snaha epidemiológov a iných odborníkov, ktorí sa zaoberajú epidemiológiou chorôb a ich prevenciou o samostatnú odbornú spoločnosť.

Správy o činnosti SEA/SEVS za volebné obdobia:


Warning: Attempt to read property "id" on array in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 348

Warning: Undefined variable $fields_id in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 4

Výbory SEA|SEVS za volebné obdobia:


Warning: Attempt to read property "id" on array in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 348

Warning: Undefined variable $fields_id in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 4