Predmet činnosti SEVS

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (ďalej len SEVS) združuje na báze dobrovoľnosti lekárov, iných zdravotníckych pracovníkov a odborníkov, ktorí sa zaoberajú epidemiológiou chorôb a ich prevenciou. Členovia SEVS sa pri svojej činnosti zameriavajú najmä na sledovanie vzťahov medzi ľuďmi a prostredím s cieľom zdravie ochraňovať, podporovať a obnovovať integrujúc poznatky preventívnych, klinických, laboratórnych a ďalších medicínskych a nemedicínskych odborov do moderného systému prevencie a podieľajú sa na rozvoji epidemiológie.

SEVS sprostredkováva prenos najnovších vedeckých poznatkov a postupov v oblasti prevencie infekčných, neinfekčných chronických chorôb, nozokomiálnych nákaz, vrátane vakcinácie do praxe formou kontinuálneho vzdelávania.

Vypracováva stanoviská a odporúčania v dotknutých oblastiach vrátane zavádzania nových druhov očkovania do Imunizačného programu SR, sledovania účinnosti a bezpečnosti vakcín, ako aj ich dopadu na zdravie populácie. Zaoberá sa problematikou nemocničných nákaz s cieľom zvyšovania bezpečnosti pacientov.