Predmet činnosti SEVS


Warning: Undefined variable $fields_id in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 2

Warning: Undefined variable $fields_id in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 3

Warning: Undefined variable $fields_id in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 4

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (ďalej len SEVS) združuje na báze dobrovoľnosti lekárov, iných zdravotníckych pracovníkov a odborníkov, ktorí sa zaoberajú epidemiológiou chorôb a ich prevenciou. Členovia SEVS sa pri svojej činnosti zameriavajú najmä na sledovanie vzťahov medzi ľuďmi a prostredím s cieľom zdravie ochraňovať, podporovať a obnovovať integrujúc poznatky preventívnych, klinických, laboratórnych a ďalších medicínskych a nemedicínskych odborov do moderného systému prevencie a podieľajú sa na rozvoji epidemiológie.

SEVS sprostredkováva prenos najnovších vedeckých poznatkov a postupov v oblasti prevencie infekčných, neinfekčných chronických chorôb, nozokomiálnych nákaz, vrátane vakcinácie do praxe formou kontinuálneho vzdelávania.

Vypracováva stanoviská a odporúčania v dotknutých oblastiach vrátane zavádzania nových druhov očkovania do Imunizačného programu SR, sledovania účinnosti a bezpečnosti vakcín, ako aj ich dopadu na zdravie populácie. Zaoberá sa problematikou nemocničných nákaz s cieľom zvyšovania bezpečnosti pacientov.