Typ podujatia: odborná konferencia určená pre epidemiológov RÚVZ, nemocničných
epidemiológov a klinický lekárov, ktorí sa zaujímajú o prevenciu nemocničných nákaz

Témy: Aktuálne problémy nemocničnej epidemiológie a hygieny, Antimikrobiálna rezistencia v zdravotníckych zariadeniach, Kontrola nemocničného prostredia,
Dezinfekcia a sterilizácia, Legionely v zdravotníckych zariadeniach, Infekcie spôsobené Clostridium difficile, Príklady z praxe

Predpokladaný počet účastníkov: 60

Ďalší organizátori: Sekcia nemocničnej epidemiológie SEVS