Vzdelaný, pracovitý, rozvážny, prísny a náročný na seba, tolerantný k iným. Predovšetkým tak si profesora MUDr. Ladislava Badalíka DrSc. (1938-2014) pamätajú kolegovia i študenti. Jeho celoživotný prínos v oblasti medicíny a vzdelávania si v septembri Slovenská lekárska spoločnosť uctila slávnostným uvedením do Dvorany slávy slovenskej medicíny.  


Medicína bola pre profesora Ladislava Badalíka láskou na celý život. Po skončení vysokoškolského štúdia na Lekárskej fakulte hygienickej Karlovej univerzity v Prahe začal pracovať ako sekundárny lekár v Okresnom ústave národného zdravia v Trenčíne. Odtiaľ odišiel do Bratislavy – do Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, ktorý sa postupne transformoval až do podoby dnešnej Slovenskej zdravotníckej univerzity. Profesor Ladislav Badalík tu pôsobil ako odborný asistent, docent a profesor spolu 41 rokov. Neskôr pracoval desať rokov na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky.

Profesor Ladislav Badalík bol jeden zo zakladateľov slovenského verejného zdravotníctva, jeho zásluhou sa dostala do povedomia odborníkov aj v zahraničí oblasť epidemiológie TBC. Závažnosť tohto ochorenia a jeho recidív si vybral za tému svojej kandidátskej dizertačnej práce, problematike tuberkulínovej alergie sa venoval v habilitačnej práci. V doktorskej dizertačnej práci, ktorú obhájil v roku 1983, spracoval prognózy vývoja epidemiologickej situácie tuberkulózy na Slovensku. V roku 1986 bol menovaný za profesora v odbore epidemiológie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Dlhé roky sa venoval študentom, naposledy ako prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave. Bol zakladateľom prvej Školy verejného zdravotníctva na Slovensku, ktorá sa pod jeho vedením transformovala na dnešnú Fakultu verejného zdravotníctva SZU.

Typické pre profesora Badalíka bolo neustále presadzovanie inovácií, nových myšlienok a vízií. Patril k zakladateľom odbornej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti – Slovenskej spoločnosti pre vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, aj k zakladateľom Katedry medicínskej pedagogiky, stál pri zrode Oddelenia klinickej epidemiológie a štatistiky v niekdajšom Ústave tuberkulózy a respiračných chorôb a mnohých iných. Za výskum ochorení dýchacích ústrojov dostal spolu s kolegami Cenu predsedu štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj a množstvo ďalších ocenení, medzi nimi sedemkrát cenu Slovenskej lekárskej spoločnosti za najlepšiu publikáciu roka, Medailu I. Stodolu, Dérerovu cenu, Medailu akad. L. Dérera a iné.

Profesor Ladislav Badalík publikoval viac ako tri stovky prác, prevažne z oblasti epidemiológie tuberkulózy a medicínskej pedagogiky a výrazne sa ako školiteľ a oponent doktorandského štúdia podieľal na vytvorení vedeckej a pedagogickej základne odboru verejného zdravotníctva.

Vysokou profesionalitou, obrovským rozhľadom a bohatými životnými skúsenosťami prispel k budovaniu a šíreniu dobrého mena slovenskej medicíny a školstva i v zahraničí a nepochybne patrí k výnimočným osobnostiam slovenského zdravotníctva.


Projekt Dvorana slávy Slovenskej lekárskej spoločnosti popularizuje popredné osobnosti slovenskej medicíny, ktoré významnou mierou prispeli k budovaniu slovenskej medicíny, medicínskeho školstva a vzdelávania, k zvyšovaniu odbornej úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti u nás, k šíreniu dobrého mena slovenskej medicíny doma a v zahraničí, najmä tých, ktorí sa zaslúžili o vznik a rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti. Slávnostné uvedenie osobností slovenskej medicíny sa tento rok konalo deviatykrát.