Typ podujatia: vedecká konferencia určená pre epidemiológov, mikrobiológov
a klinických lekárov

Témy:

− Pokroky mikrobiologickej a epidemiologickej surveillance infekčných ochorení
príslušných NRC

− Aplikácia nových laboratórnych metód v diagnostike prenosných ochorení

− Molekulárno-biologické metódy a ich využitie v NRC

− Informácie o účasti na celoštátnych a medzinárodných projektoch

− Spolupráca v sieťach prenosných ochorení v rámci EÚ a SZO – aktuálna epidemiologická situácia

Predpokladaný počet účastníkov: 130

Ďalší organizátori: Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Úrad verejného zdravotníctva
SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica