Témy:

  • Pokroky mikrobiologickej a epidemiologickej surveillance infekčných ochorení príslušných NRC
  • Aplikácia nových laboratórnych metód v diagnostike prenosných ochorení
  • Molekulárno-biologické metódy a ich využitie v NRC
  • Informácie o účasti na celoštátnych a medzinárodných projektoch
  • Spolupráca v sieťach prenosných ochorení v rámci EÚ a SZO
  • Aktuálna epidemiologická situácia